အထက္ျမန္မာျပည္႐ုံးခြဲမ်ား
1.Mandalay(84) Branch

အမွတ္(၅၉၀)၊ ၈၄လမ္း (၂၈x၂၉)လမ္းၾကား ၊ ခ်မ္းေအးသာဇံ

                                                  ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။      

       (ဖုန္း)-၀၂-၃၄၃၈၃ ၊ ၃၃၄၀၂ (ဖက္စ္) -၀၂-၃၂၇၁၁။
2.Mandalay(35) Branch

အမွတ္(၆) ၊ အခန္း(၂၂)၊ ေျမညီထပ္၊ (၃၅x၈၂)လမ္းေထာင့္၊                ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

       (ဖုန္း)-၀၂-၃၉၄၄၁ ၊ ၃၉၄၄၂ (ဖက္စ္) -၀၂-၃၉၄၄၂။

3.Monywa Branch

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ (နာရီစင္ႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေၾကး႐ုပ္

ၾကား)၊ ႐ုံးႀကီးရပ္၊ မုံ႐ြာၿမိဳ႕။      

(ဖုန္း)-၀၇၁-၂၃၁၅၀ (ဖက္စ္) -၀၇၁-၂၂၂၄၆။      

4.Diamond Palaza Branch

အမွတ္.(၂၃/၂၄)၊ ဒိုင္းမြန္းပလာဇာ ပထမထပ္၊ (၇၈)လမ္း၊                   (၃၃x၃၄)လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးၿမိဳ႕။

      (ဖုန္း)-၀၂-၆၉၃၂၈၊ ၆၄၂၉၈။

5.Ye U Branch

အမွတ္(၅/ခ)၊ တ႐ုတ္တန္းလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္၊ ေရဦးၿမိဳ႕။

(ဖုန္း)-၀၇၅-၄၀၅၁၂၊ ၄၀၅၄၉ (ဖက္စ္)-၀၇၅-၄၀၆၇၂။      

6.Magway Branch

အမွတ္(၁၆)၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ရန္ေဝးရပ္၊ မေကြးၿမိဳ႕။

      (ဖုန္း)-၀၆၃-၂၅၁၀၇ ၊ (ဖက္စ္)-၀၆၃-၂၅၁၀၆။

7.Taungtwingyi Branch

အမွတ္(၁၅၀)၊ မေကြးလမ္း၊ အုန္းေတာရပ္၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕။

(ဖုန္း)-၀၆၃-၅၁၁၁၂၊ ၅၁၁၁၃ (ဖက္စ္)-၀၆၃-၅၁၁၁၉၊ ၅၁၁၁၀၊ ၅၁၁၁၇။     

8.Bagan Branch

အမွတ္(၅၂)၊ ခ်ယ္ရီလမ္း ၊ က်န္စစ္သားရပ္၊ ပုဂံၿမိဳ႕သစ္။

(ဖုန္း)-၀၆၁-၆၅၄၆၆၊ ၆၅၄၆၇၊ ၆၅၄၆၅၊ ၆၅၂၁၈ (ဖက္စ္)-၀၆၁-၆၅၄၆၃၊ ၆၅၄၆၄။

9.Naypyitaw Branch

အမွတ္(၆)၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။

(ဖုန္း)-၀၆၇-၄၁၇၂၈၅ (ဖက္စ္)-၀၆၇-၄၁၇၂၈၆၊ ၄၁၇၂၈၇။

10.Naypyitaw Myo Ma Market

အမွတ္(ပ/၂၄၁)၊ ၿမိဳ႕မေဈး ၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။

(ဖုန္း)-၀၆၇-၄၂၂၆၆၅ ၊ ၄၂၂၆၆၇၊ ၄၂၂၆၆၈ ၊ ၄၂၂၆၆၉။

 

11.Min Hla Branch

အမွတ္ (၆/၃၀၉) က ၊ တာေဘာင္ႀကီးလမ္း၊ ၆ ရပ္ကြက္၊ ႐ုံးရပ္ (ေတာင္) မင္းလွၿမိဳ႕ (ဖုန္း)-၀၆၅-၄၅၆၂၉ , ၄၅၆၃၀, ၄၅၆၃၁, ၄၅၆၃၂

12.Wetlet Branch

ဦးပိုင္အမွတ္(က/၁၀၃)၊ အကြက္အမွတ္(၂)၊ဝက္လက္အေရွ႕ပိုင္း၊ မဂၤလာရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၁)နယ္ေျမ၊ ဝက္လက္ၿမိဳ႕။

(ဖုန္း) - ၀၇၅-၃၀၀၆၈ , ၃၀၄၄၂ , ၃၀၀၄၅ , ၃၀၁၃၇ , ၃၀၀၃၃

13.Muse Branch

အကြက္အမွတ္(၃၅) ၊ ေဈးအေရွ႕ရပ္ ၊ ေဈးရပ္ကြက္ ၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ။

(ဖုန္း) - ၀၈၂ - ၅၁၅၄၉ ၊ ၅၁၂၉၀ ၊ ၅၁၅၈၈ ၊ ၅၁၉၆၂ ၊ ၅၁၁၅၉ ။

 

14.Pyin Oo Lwin Branch

တိုက္ခန္းအမွတ္(B-5/ခ/ဂ)၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၁၀)၊ပေဒသာၿမိဳ႕သစ္၊ ရတနာလမ္းႏွင့္နဝရတ္လမ္းၾကား၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။ (ဖုန္း)-(၀၈၅) ၂၉၅၆၃ , ၂၉၄၉၅ , ၂၉၂၄၂။