ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား

မႏၲေလး

စဥ္ အမည္ ဖုန္းနံပါတ္ လိပ္စာ
 ၁  Eight Cloud Public Co.,Ltd  ၀၂ ၃၆၈၆၄  (၂၆)လမ္းႏွင့္ (၆၄)လမ္းေထာင့္၊ ေအာင္ေျမသာဇံျမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
 ၂  Autumn Flower Co., Ltd.  ၀၉ ၂၃၀၀၁၇၄၊ ၀၉ ၇၉၈၉၃၀၉၈၈  အကြက္အမွတ္(၁၉၁)၊(၂၂)လမ္းႏွင့္(၈၇)လမ္းေထာင့္၊ သီရိမာလာအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ေျမသာစံျမိဳ႔နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး။

ျပင္ဦးလြင္

စဥ္ အမည္ ဖုန္းနံပါတ္ လိပ္စာ
 ၁  Mya Hnin Si Motorcycle Trading Co., Ltd.  ၀၉ ၂၅၉၉၉၉၂၁၈၊ ၀၉-၄၂၆၅၀၃၄၂၈  အမွတ္(၆၀-က)၊ (၁၈) လမ္းႏွင့္ လားရွိုးလမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလး-လားရွိုးလမ္းမႀကီး၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၂)၊ (၁၃) ရပ္ကြက္၊ ျပင္ဦးလြင္။

<<