ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား
MotorCyclePage7Burmese

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး

ေရဦး

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.ေအာင္မိုးဟိန္း ဆိုင္ကယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉ ၂၅၆၆၇၇၈၇၇၊ ၀၉ ၂၅၆၆၇၇၉၇၇ေအာင္ခ်မ္းသာ ရပ္ကြက္၊ အကြက္(၁၂)၊ ေရဦး။
ဒီပဲယင္းလမ္း၊ ေအာင္ဆန္းရပ္ကြက္၊ ေရဦး။
၂.ေအာင္ကမာၻ ဆိုင္ကယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉ ၂၅၉၁၁၀၆၇၇၊ ၀၉ ၇၉၉၅၀၄၇၇၇၊ ၀၉ ၇၈၈၅၀၄၇၇၇
အကုကၠားလမ္း၊ မဟာျမိဳင္ရပ္၊ လမ္းဆံု၊ တန္႕ဆည္ျမိဳ႔။
၃.ေအာင္ေစတနာ -၂ ဆိုင္ကယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး
၀၉ ၄၀၀၄၇၅၅၈၅၊ ၀၉ ၄၀၀၄၄၄၉၁၂၊ ၀၉ ၇၉၈၀၈၄၈၈၃
အ.ထ.က(၁)ေက်ာင္းၾကီးလမ္း၊ ေအာင္ဆန္းရပ္၊ ေရဦးျမိဳ႕။
၄.ခိုင္ေမတၱာ ဆိုင္ကယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉ ၄၀၀၄၀၂၀၁၃၊ ၀၉ ၂၅၄၈၇၉၃၇၉ေမတၱာျမိဳင္ရပ္၊ လမ္းဆံု၊ တန္႕ဆည္ျမိဳ႕။
၅.ေအာင္ညီအစ္ကို ဆိုင္ကယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉ ၇၈၉၁၀၀၀၁၃၊ ၀၉ ၄၀၀၅၀၄၇၇၇ေမတၱာျမိဳင္ရပ္၊ တန္႕ဆည္ျမိဳ႕။

၀က္လက္ျမို႕

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.ထြန္းလင္း-၃ ဆိုင္ကယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၄၀၀၄၁၅၅၂၂အမွတ္(၂)နယ္ေျမ၊ ကုန္သည္ရပ္၊ ၀က္လက္ျမိဳ႕။

<< နောက်သို့ ရှေ့သို့ >>