ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား
MotorCyclePage5Burmese

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး

ျမန္ေအာင္

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.စိတၱသုခ II ဆိုင္ကယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၄၅၁၂၃၉၅၅၄၊ ၀၉-၄၂၂၅၀၂၄၇၀၊ ၀၉-၃၆၃၆၈၁၀၅အမွတ္(၁)၊ပရိကၡရာလမ္း၊ရုံေပါင္းစုအနီး၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕။
၂.စိတၱသုခေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေရာင္းဝယ္ေရး ၂၀၉-၄၅၁၂၃၉၅၅၄၊ ၀၉-၄၂၂၅၀၂၄၇၀၊ ၀၉-၃၆၃၆၈၁၀၅
အမွတ္(၁)၊ပရိကၡရာလမ္း၊ရုံေပါင္းစုအနီး၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕။
၃.ေအာင္ျမင္ ဆိုင္ကယ္ အေရာင္းစင္တာ၀၉-၄၂၂၅၂၃၆၉၆၊ ၀၄၄-၅၀၃၆၆အမွတ္(၁၉)၊က်ိတ္တန္းအလယ္လမ္း၊အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕။
၄.ေဇယ်ာ ဆိုင္ကယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၇၃၁၈၈၀၂၁၊ ၀၉-၄၂၂၄၉၄၇၂၇၊ ၀၉-၇၉၉၅၁၅၁၁၃၊ ၀၉-၂၅၄၆၆၈၃၉၃အမွတ္(၄၁-က)၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ရြာသစ္ရပ္ကြက္၊ၾကံခင္းျမိဳ႕။

ငါးသိုင္းေခ်ာင္း

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.NTG Bike Shop၀၄၆ ၆၀၅၄၃၊ ၀၉ ၂၅၄၈၇၇၃၅၅အမွတ္(၈)၊ ျမဝတီလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕။
၂.ဆန္းသစ္ ဆိုင္ကယ္ ႏွင့္ သုံးဘီးဆိုင္ကယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၄၆-၆၀၃၀၆၊
၀၉-၄၂၂၄၅၄၅၉၇၊
၀၉-၇၆၆၅၆၉၆၈၂
အမွတ္(၁၈)၊ ျမ၀တီလမ္း၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းျမိဳ႔။
၃.AKK ဆိုင္ကယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၄၂၂၄၇၀၁၂၉၊ ၀၉-၄၂၂၅၁၉၄၀၈
အမွတ္(၂၄)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေရွ႔ေဆာင္ရပ္ကြက္၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းျမိဳ႕၊ ေရၾကည္ျမိဳ႕နယ္။
၄.ဧရာ၀တီ ဦးေက်ာ္စိုး ဆိုင္ကယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၄၆-၆၀၁၉၀၊ ၀၉-၄၄၄၄၇၇၇၈၅၊ ၀၉-၇၇၇၁၁၁၁၂၄အမွတ္(၁၄၁)၊ ေရႊေတာင္လမ္း၊ ေရႊဘိုရပ္ကြက္၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းျမိဳ႔။
၅.Honda (ကိုေအာင္ေအာင္) ဆိုင္ကယ္ ႏွင့္ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ဘုရားလမ္း၊ အကာေစ်းဆိုင္၊ ေရွ႕ေဆာင္ရပ္ကြက္၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းျမိဳ႕။
အမွတ္(၁၉)၊ ဗိုလ္ခ်ဴပ္လမ္း၊ ေရွ႕ေဆာင္ ရပ္ကြက္၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းျမိဳ႕။

<< နောက်သို့ ရှေ့သို့ >>