ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား
MotorCyclePage4Burmese

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး

ပုသိမ္

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.ေကာင္းခန္႔ေက်ာ္ ဆိုင္ကယ္ အေရာင္းစင္တာ၀၉-၅၀၂၄၈၀၃၊ ၀၉-၂၅၀၄၂၆၄၆၆၊ ၀၉-၇၃၁၇၉၉၃၂အမွတ္(၅)၊ စီမာတိုက္ခန္း၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ပုသိမ္ျမိဳ႔။
၂.ျပည္႔၀ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းျပခန္း၀၉-၈၅၅၁၄၁၆၊ ၀၉-၉၇၇၂၇၈၃၆၂၊ ၀၉-၂၅၂၃၉၉၉၇၉၊ ၀၉-၇၃၆၅၀၆၂၄အမွတ္(၅/၆)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ခန္း၊ေရြွစည္းခံုလမ္း၊ပုသိမ္ျမိဳ႔။
အမွတ္(၃၄)၊ အိုးဖိုတန္းလမ္း၊ ၃ ရပ္ကြက္၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕။

ဟသၤာတ

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.Jianshe ဆိုင္ကယ္ အေရာင္းစင္တာ၀၉-၄၂၂၄၈၈၁၀၅၊ ၀၉-၅၂၀၈၁၀၅၊ ၀၉-၈၅၈၁၅၃၄အမွတ္(၃၂)၊ အဂၤပုိလမ္း၊ လယ္တီကြင္းရပ္ကြက္၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕။
၂.ေအာင္ၾကီး ဆိုင္ကယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၄၂၂၄၅၅၄၂၂၊ ၀၉-၇၉၉၉၉၀၂၄၂အမွတ္(၈၄)၊လမ္းမေတာ္လမ္း၊ဟသၤာတျမိဳ႔။
အမွတ္(၆၅)၊ဦး၀ိစာရလမ္း၊ဟသၤာတျမိဳ႕။
အမွတ္(၆၁)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕။
၃.Suzuki AIG ဆိုင္ကယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၄၄-၂၂၀၆၁၊
၀၉-၈၅၈၀၃၈၅၊
၀၉-၅၂၀၁၅၉၇
အမွတ္(၁၂၆)၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊လက္သမားရပ္ကြက္၊ဟသၤာတျမိဳ႕။
၄.စိုးမိုး ဆိုင္ကယ္ ႏွင့္ သံုးဘီး ဆိုင္ကယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၈၅၈၀၃၃၁၊ ၀၉-၉၆၄၈၈၇၂၂၂၊ ၀၉-၄၃၀၀၀၃၃၈၊ ၀၉-၄၃၀၀၀၂၂၀အမွတ္(၂၅)၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊လက္သမားရပ္ကြက္၊ ဦးေအာင္လွ လမ္း လက္သမားရပ္ကြက္၊ က်ံဴေပ်ာ္ျမိဳ႕။
အမွတ္(၆၅)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေတဇ ရပ္ကြက္၊က်ံဴေပ်ာ္ျမိဳ႕။

အိမ္မဲ

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.ကိုဖိုးခ်ိဳ ဆိုင္ကယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး (ကို၀င္းေနာင္)၀၉-၄၂၂၅၀၉၂၂၃၊ ၀၉-၄၂၂၅၀၉၂၄၄အေနာ္ရထာလမ္း၊ (၂)လမ္း၊ ေခ်ာင္းဝပိုင္းရပ္ကြက္၊၊အိမ္မဲျမိဳ႕။
၂.န၀ရတ္ ဆိုင္ကယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၄၂-၈၅၂၁၆၊ ၀၉-၄၅၂၂၃၀၇၅၇၊ ၀၉-၃၁၁၅၈၁၁၁၊ ၀၉-၉၇၆၁၁၇၁၆၆၊ ၀၉-၇၉၀၂၀၄၆၇၆ရုံး(၉)၊ အမွတ္(၂၂/၂၃/၄၂/၄၃)၊ ကမ္းနားလမ္း အေရွ႕ျမိဳ႕မေစ်း၊ အိမ္မဲျမိဳ႕။

နောက်သို့ >> ရှေ့သို့ >>