လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား
Farming2Burmese

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

အိမ္မဲျမိဳ႕

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.U Thu Kha Farming Machine and Home Material Shop၀၄၂-၈၅၄၉၂၊ ၀၉-၈၅၅၂၁၉၂၊ ၀၉-၂၅၂၈၅၈၆၇၇၊ ၀၉-၇၈၀၁၆၈၀၇၇အမွတ္(၄၇)၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း(ကမ္းနားလမ္း)၊ အိမ္မဲၾကီးရပ္ကြက္၊အိမ္မဲျမိဳ႕။

ဟသၤာတျမိဳ႕

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.ေရႊဓနလယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္၀၉-၄၂၂၅၁၄၂၀၃၊ ၀၉-၇၇၁၄၂၀၇၉၂ပုသိမ္-မံုရြာလမ္းမၾကီးေဘး၊ ကြင္းေကာက္၊ အဂၤပူ၊ ဟသၤာတျမိဳ႕။

ေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.Ayar Hein Farming Machine and Spare Part Shop၀၉-၇၇၇၁၁၁၇၂၂၁အမွတ္(၄၇)၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ ေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕။

ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.Htay Kabar Tractor Sale Center၀၉-၇၉၆၈၃၄၇၇၉၊ ၀၉-၄၂၂၄၅၈၁၈၁သဘာ၀မီးစက္ႀကီးလမ္း၊ ရြာသစ္ကုန္းေက်းရြာ၊ေညာင္ျမစ္ဆြဲအုပ္စု၊ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.Seinn Yaung So Manufacturing Co., Ltd.၀၉-၄၉၀၀၀၄၂၂ေငြေဆာင္ကားဂိတ္ဝင္း၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕။

ေျမာင္းျမၿမိဳ႕

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.ဦးတင္ျမင့္ လယ္ယာသံုး စက္ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၇၈၅၆၇၇၇၇၂၊ ၀၉-၂၅၀၆၇၇၇၇၂အမွတ္(၂၃၁)၊ ဦးဘခ်ိဳလမ္း၊ ၂ ရပ္ကြက္၊ ေျမာင္းျမျမိဳ႕။

<< နောက်သို့