လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ား

Electronic4Burmese

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး

အိမ္မဲၿမိဳ႕

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.န၀ရတ္ Mobile Phone and Electronic Shop၀၉-၅၀၇၉၄၁၃၊ ၀၉-၈၅၅၂၆၇၇၊ ၀၉-၄၂၂၅၂၀၅၅၅အမွတ္(၁၈၁)၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ အိမ္မဲၿမိဳ႕။
၂.လရိပ္ခ်ဳိ၀၄၂ ၈၅၆၂၃၊၀၉ ၄၅၁၂၃၅၂၀၀၊ ၈၅၇၂၅၅၄အမွတ္(၂၆)၊ အေပၚအပိုင္း (၁)လမ္း၊ကမ္းနားလမ္း၊ အိမ္မဲၿမိဳ႕။

ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕႔

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.ျမတ္သုတ Computer, Handset & Electronic Shop၀၉-၄၉၂၃၆၀၇၁၊ ၀၉-၄၂၂၄၅၁၉၀၈၊ ၀၉-၄၂၂၇၃၃၇၅၉ညေဈးလမ္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕။
၂.၀င္းလဲ့ၾကယ္ Electronic Shop၀၉-၄၉၇၂၃၉၂၈၊ ၀၉၂၅၄၉၉၀၉၀၀၊ ၀၉-၂၆၄၃၃၃၁၁၇လမ္းမေတာ္လမ္းႏွင့္ သိပၸံလမ္းေထာင့္၊ၾကံခင္းျမိဳ႔။
၃.Future Link Showroom၀၉-၂၅၀၂၂၇၇၆၆၊ ၀၉-၉၇၄၇၄၆၉၇၀၊ ၀၉-၄၅၁၄၅၂၃၀၀၁.စစ္ရဲလမ္း၊ ႐ြာသစ္ရပ္ကြက္၊ ႀကံခင္းၿမိဳ႕။
၂. ေဆး႐ုံလမ္း၊ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္၊ ဘက္ရဲၿမိဳ႕။

ေျမာင္းျမျမိဳ႕

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.စကိုင္းနက္ဖုန္းႏွင့္အီလက္ထေရာနစ္အေရာင္းဆိုင္၀၉-၄၉၇၂၃၉၂၈၊ ၀၉-၂၅၄၉၉၀၉၀၀၊ ၀၉-၂၆၄၃၃၃၁၁၇၊ ၀၉-၇၉၀၇၀၀၉၁၃၊ ၀၉-၂၅၃၇၇၃၃၁ အမွတ္(၉)၊ ၉ လမ္း၊ ၄ ရပ္ကြက္၊ ေျမာင္းျမျမိဳ႕။

ပုသိမ္ျမိဳ႕

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.SUN MOBILE & IT SHOP၀၄၂-၂၄၁၀၀၊ ၀၄၂-၂၂၃၃၉၁.အမွတ္(၂၉-ခ)၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ေ႐ႊျပည္သာေဈးေရွ႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕။
၂.အမွတ္(၁၁၄)၊ ကုန္သည္လမ္း၊ CB ဘဏ္ေရွ႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕။
၃.အမွတ္(၄၅-၄၆)၊ ေ႐ႊေစတီလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈးေရွ႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕။
၄.အမွတ္(၂၁၄၇)၊မဟာဗႏၶဳလလမ္း ၊ ပုသိမ္ဟိုတယ္ႏွင့္ ေၾကး႐ုပ္ႀကီးၾကား၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕။

ငါးသိုင္းေခ်ာင္း

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.အလင္းအိမ္၀၉ ၄၂၂၄၅၆၇၀၃၊ ၀၉၇၉၆၉၃၀၄၄၃အမွတ္(၂)၊ သဂၤဟလမ္း၊ ၿမိဳ ့မရပ္ကြက္၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း၊

တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး

ျမိတ္ၿမိဳ႕

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.Mahar Myanmar Electronic Trading၀၉-၈၇၆၀၁၀၂၊ ၀၅၉-၄၂၅၈၀၊ ၀၅၉-၄၁၃၂၀အမွတ္(၁၃၃)၊ ဗိုလ္ခ်ဴပ္လမ္း၊ ထား၀ယ္စု ရပ္ကြက္၊ ျမိတ္ျမိဳ႕

ပုေလာျမိဳ႕

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.၀င္းလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္-ခေရပင္လမ္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ ပုေလာျမိဳ႕။

<< နောက်သို့