ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းဆိုင္မ်ား
Filter List ရန္ကုန္
စဥ္ အမည္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား လိပ္စာ
 ၉.   ေအာင္သိန္းသန္းဝန္ေဆာင္မွုနွင့္ကိုယ္စားလွယ္ကုမၸဏီလီမိတက္ ၂  ၀၉-၇၃၁၂၇၃၇၊ ၀၁-၈၅၅၁၃၁၇  အမွတ္ (၁၄)၊ န၀ေဒးအိမ္ရာ၊ ရန္ကုန္-ပုသိမ္ကားလမ္းမႀကီး၊ လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
 ၁၀.  ဦးသမာဓိအင္တာေနရွင္နယ္ကုမၸဏီလီမိတက္   ၀၁-၅၆၅၉၅၃၊ ၀၁-၈၅၅၁၄၁၃၊ ၀၁-၃၉၄၆၃၂၊ ၀၁-၃၇၈၄၅၁  အမွတ္(၃၃/က)၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ အမွတ္(၈၁/၈၂)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမၾကီး၊ လႈိင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
 ၁၁.  လယ္သမားဖိုးရာဇာအေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္ ၁  ၀၉-၃၁၅၈၉၆၄၃၊ ၀၉-၈၅၁၆၀၇၈  အမွတ္(၁၈)၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ ေက်ာက္ကုန္း၊ ၁၄ ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
 ၁၂.  လယ္သမားဖိုးရာဇာအေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္ ၂   ၀၁-၆၆၁၅၈၈၊ ၀၉-၇၃၂၅၂၄၃၈  အမွတ္(၁၉)၊ ျပည္လမ္း၊ (၉) မိုင္၊ Ocean စင္တာအေရွ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
 ၁၃.  5 Winner Co., Ltd.  ၀၉ ၂၅၀၆၄၉၉၇၆  အမွတ္ (၂၂၄၊၂၂၆)၊ ၉လႊာ၊အခန္း (၉၀၁)၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္တာ၀ါ၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
 ၁၄.  ေတာင္သာယာဥ္အပိုပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈကုမၸဏီလီမိတက္  ၀၁ ၆၄၂၀၉၅၊ ၆၁၁၂၀၀၊ ၀၉ ၅၁၇၇၀၁၇၊ ၀၉ ၅၁၃၁၄၆၈၊ ၀၉ ၇၈၅၁၃၁၄၆၈  အမွတ္(၅၁)၊ ၁၃၆(ေအ)၊ ပတၲျမားလမ္း၊ သာဓုကန္စက္မႈဇုန္၊ ေ႐ႊျပည္သာျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
မႏၲေလး

စဥ္ အမည္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား လိပ္စာ
 ၁.  N.N.W Car Showroom  ၀၉-၉၁၀၀၁၁၃၃၊ ၀၉-၇၉၉၉၉၁၁၃၃၊ ၀၉ ၂၀၀၁၁၃၃  ျခံအမွတ္(၃၂)၊(၂၆)လမ္း၊(၆၃_၆၄)လမ္းၾကား၊ေဒါနဘြားရပ္၊ မဟာေဇယ်ာဘံု၊ေအာင္ေျမသာဇံျမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
 ၂.  မႏၱလာရန္ကင္းကုမၸဏီလီမိတက္  ၀၉ ၂၀၀၄၂၈၆၊ ၀၉ ၃၃၁၁၉၇၇၇၊ ၀၉ ၄၄၂၂၂၁၈၀   အမွတ္ (၁၄၆+၁၄၇)၊ ၆၆လမ္း၊ ၃၇လမ္းႏွင့္၃၈လမ္းၾကား၊ မဟာျမိဳင္အပိုင္း (၁)ရပ္ကြက္၊ မဟာေအာင္ေျမျမိဳ႔နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး။

<< >>