Hire Purchase Network Lists

ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းအဌားခ်စနစ္ရရွိနိုင္ေသာ ကြန္ယက္မ်ား
အိုရီရင္တယ္(လ္)လီစင္ကုမၸဏီရံုးခြဲမ်ားအား မိခင္ ျမန္မာအေရွ႔တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏ရုံးခြဲမ်ားတည္ရွိေသာ ျမိဳ့နယ္တိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။