လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ား
Captial Goods Burmese

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ရန္ကုန္

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.ယူနီေရာဂါရွာေဖြေရး ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္၀၉-၃၂၀၃၃၉၆၆၊ ၀၉-၇၉၉၈၆၀၅၁၉အမွတ္ (၇၈) ၊ ကြမ္းရြဲတန္းလမ္း၊ ျကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္။
၂.i Care Medical Group၀၁-၅၃၂၄၃၈၊၀၁-၅၃၂၄၄၇၊ ၀၉-၅၁၃၆၅၈၄အမွတ္(၂၂-၂၄)၊ ေျမညီထပ္ ၊ ႐ွင္ေစာပုလမ္း၊ အလံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။