ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား

ေရဦး

စဥ္ အမည္ ဖုန္းနံပါတ္ လိပ္စာ
Aung Saytanar -2 Cycle Trading ၀၉ ၄၀၀၄၇၅၅၈၅၊ ၀၉ ၄၀၀၄၄၄၉၁၂၊ ၀၉ ၇၉၈၀၈၄၈၈၃ အ.ထ.က(၁)ေက်ာင္းၾကီးလမ္း၊ ေအာင္ဆန္းရပ္၊ ေရဦးျမိဳ႕။
Zin Yaw Motorcycle Trading ၀၉ ၂၅၀၉၅၆၀၅၅၊ ၀၇၅ ၄၉၆၈၀ မဟာျမိဳင္ရပ္၊ လမ္းဆံု၊ တန္႕ဆည္ျမိဳ႔။
Khaing Myittar Cycle Trading ၀၉ ၄၀၀၄၀၂၀၁၃၊ ၀၉ ၂၅၄၈၇၉၃၇၉ ေမတၲာျမိဳင္ရပ္၊ လမ္းဆံု၊ တန္႕ဆည္ျမိဳ႕။

ေနျပည္ေတာ္

စဥ္ အမည္ ဖုန္းနံပါတ္ လိပ္စာ
Sanda Bhone Pyae ၀၉-၈၆၃၂၀၉၀၊ ၀၉- ၇၉၈၄၀၀၀၄၃ အမွတ္(၃၀၂၄)၊ မိုးမခ(၃)လမ္း၊ ဇ၀နသိဒၶိရပ္ကြက္၊ ဥတၲရသီရိျမိဳ႔နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။
Aung Naing Hein San Co.,Ltd ၀၉-၉၇၄၁၄၂၉၉၉၊ ၀၉- ၄၃၀၇၆၈၇၁ အမွတ္(၁၆၂)၊(၄)လမ္း၊ ပန္းခင္း(၂)ရပ္ကြက္၊ ႐ြာေကာက္အုပ္စု၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၊ ေနျပည္ေတာ္။

ပဲခူးျမိဳ႕

စဥ္ အမည္ ဖုန္းနံပါတ္ လိပ္စာ
Ko Ann Ku Tat Lan Cycle Trading ၀၉-၄၂၈၀၄၁၀၀၁၊၀၉-၇၉၆၉၆၀၆၈၆၊ ၀၉-၄၉၄၄၄၃၅၃ တိုက္(၁-၂)၊ သနပ္ပင္လမ္း၊ လိပ္ျပာကန္ရပ္ကြက္၊ ပဲခူးျမိဳ႔။
Aye Mi San Cycle and Tricycle Trading ၀၉ ၉၆၉၁၅၉၆၈၆၊ ၀၉ ၄၅၉၂၁၂၅၈၀ အမွတ္(၄၃၀)၊ အုန္းပင္တန္းလမ္း၊ ရွင္ေစာပုရပ္ကြက္၊ ပဲခူးျမိဳ႕

ေမာ္လျမိဳင္ၿမိဳ႕

စဥ္ အမည္ ဖုန္းနံပါတ္ လိပ္စာ
Shwe Khine Soe Co., Ltd. ၀၉-၅၃၂၀၉၁၇၊ ၀၉-၄၉၂၄၀၄၃၇၊ ၀၅၇-၂၁၇၉၀ အမွတ္(၁၆)၊ ေအာက္လမ္းမၾကီး၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔။
Ko Htike Cycle Trading ၀၉-၇၉၇၀၈၂၀၀၀၊ ၀၉-၇၉၇၀၈၃၀၀၀ အမွတ္(၁၇၂)၊ ေအာက္လမ္းမၾကီး၊ ေရႊေတာင္ရပ္၊ ေမာ္လျမိဳင္ၿမိဳ႕။

<< >>