ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား
MotorCyclePage3Burmese

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး

ေပါင္းတည္

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.ေအးေအးေအာင္ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀၉-၄၃၀၅၆၁၂၃၊ ၀၉-၄၂၃၇၀၀၀၂၁၊ ၀၉-၄၂၃၆၈၇၈၇၁တာပြန္လမ္း၊ ႏြယ္ခ်ိဳ(၂)ရပ္ကြက္ ၊ေပါင္းတည္ျမိဳ႔။
၂.Posh Farmer ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ လယ္ယာသံုးပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၅၃ ၆၅၀၇၈၊ ၀၉ ၇၇၆၁၇၄၇၆၆ျမိဳ႕မ(၄)လမ္း၊ခ်မ္းေျမ႕သာယာရပ္ကြက္၊ပုတီးကုန္းျမိဳ႕နယ္၊သဲကုန္းျမိဳ႔။

ဇီးကုန္း

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.ကိုစိုးမိုး+မသီတာ ဆိိုင္ကယ္ႏွင့္ ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၅၃-၃၄၅၅၁၊ ၀၉-၄၂၃၆၈၃၄၉၆ စည္ပင္လမ္းႏွင့္ ဘုရားလမ္းေထာင့္၊ ဇီးကုန္းျမိဳ႕။

ေတာင္ငူ

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.ေမမိုး Vietnam and China ဆိုင္ကယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၅၃၅၁၄၈၁၊ ၀၉-၇၉၀၁၈၉၅၂၉၊ ၀၉-၇၈၆၅၅၄၆၉၂၊ ၀၉-၇၈၆၅၅၄၆၉၁အမွတ္-၅-၁၃၁၊ (၁)လမ္း၊ ေတာင္ငူျမိဳ႕။

ဥသွ်စ္ပင္

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.LT ဆိုင္ကယ္ ႏွင့္ ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၂၅၀၈၁၆၇၀၆၊ ၀၉-၇၉၂၆၂၆၄၄၈၊ ၀၉-၃၂၆၈၉၅၂၂အမွတ္(၁၀)၊ လမ္းမေတာ္လမ္းႏွင့္ မိုးကုတ္ဓမၼရိပ္သာလမ္း၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊ ဥသွ်စ္ပင္ၿမိဳ႕။
၂.ATT ဆိုင္ကယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၇၉၆၉၃၅၀၂၀၊ ၀၅၃ ၂၃၁၃အမွတ္(၁၂-က)၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ရတနာပံုရပ္ကြက္၊ဥသွ်စ္ပင္ျမိဳ႕။

<< နောက်သို့ ရှေ့သို့ >>