ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား
MotorCyclePage6Burmese

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး

ေျမာင္းျမ

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.ေနမ်ိဳးေအာင္ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ သုံးဘီးဆိုင္ကယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၄၂၂၄၈၂၁၅၀၊ ၀၉-၂၅၄၀၉၃၁၄၁အမွတ္(၁၂)၊ ျမဂုဏ္ရည္လမ္း၊ အမွတ္(၈) ရပ္ကြက္၊ ေျမာင္းျမ။
၂.ေရႊလက္ေအာင္ ဆိုင္ကယ္ ႏွင့္ ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၅၀၇၁၉၁၅၊ ၀၉-၄၂၈၅၆၈၃၄၅၊ ၀၉-၈၅၆၈၃၄၅၊ ၀၉-၄၉၅၈၈၂၂၆အမွတ္(၃၀၄)၊ ဦးဘခ်ိဴလမ္း (၄) ရပ္ကြက္၊ ေျမာင္းျမ။

ေက်ာင္းကုန္း

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.ဧရာဟိန္း စိုက္ပ်ိဳးေရးပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဆိုင္ကယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၇၇၇၁၁၁၇၂၂၊ ၀၉-၉၇၃၀၀၅၆၆၂၊ ၀၉-၄၂၂၄၆၇၂၈၈အမွတ္(၄၇)၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ ေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး

ထား၀ယ္

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.T.Z.A ဆိုင္ကယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၈၇၅၀၂၃၆၊ ၀၉-၄၅၀၉၈၉၃၀၆အမွတ္ (၈၁)၊ အာဇာနည္ လမ္း၊ ရွမ္းမလည္ဆြဲ ရပ္၊
အမွတ္ (၈၁)၊ ေညာင္ပင္ၾကီး လမ္း၊ သိခၤါရပ္၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႔။။
၂.HONDA ဆိုင္ကယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၈၇၄၁၁၁၂၊ ၀၉-၄၉၈၅၂၅၅၊ ၀၉-၄၂၂၂၁၈၈၈၃
အမွတ္(၁၄၄)၊ရတနာမာန္ေအာင္၊ကရပ္ျပင္(ေတာင္)၊ထား၀ယ္ျမိဳ႔။

ျမိတ္

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.ကိုခင္ခိုင္ ဆိုင္ကယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၄၂၂၁၉၈၈၁၄၊
၀၉-၉၅၅၁၉၈၈၁၄၊
၀၉-၈၉၈၂၅၉၆၀၈
ဦးျမတ္ေလးလမ္း၊ စက္၀န္းရပ္၊ ျမိတ္ျမိဳ႕။
၂. Click ဆိုင္ကယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၇၈၁၅၃၇၂၄၄၊
၀၉-၇၈၁၀၄၄၃၀၀၊ ၀၉-၄၉၂၉၈၁၂၀
အမွတ္(၁၄၄)၊ ေပ ၆၀ လမ္း၊ ပါရမီ(၁)ရပ္ကြက္၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕။
၃. ကိုေက်ာ္ဆန္းမိုး + မသီတာမိုး ဆိုင္ကယ္ေရာင္းဝယ္ေရး၀၉-၄၁၀၀၅၈၈၃၊ ၀၉-၄၂၂၂၂၆၀၁၅အမွတ္(၂၁၃)၊ ဘုရားကိုင္လမ္း၊ ေၾကာင္ငယ္ရပ္၊ ျမိတ္ျမိဳ႔။
၄.ကိုမိုးမင္း + မသီတာ ဆိုင္ကယ္ေရာင္းဝယ္ေရး၀၉-၄၂၂၂၁၂၂၄၃၊ ၀၉-၄၂၂၂၁၂၂၄၄ ေဘာလံုးကြင္းလမ္း၊ ေခ်ာင္းၾကီးရပ္၊ တနသၤာရီျမိဳ႕။
၅.တက္ေနလင္း ဆိုင္ကယ္ေရာင္းဝယ္ေရး၀၉-၄၂၂၁၉၈၄၄၂၊ ၀၉-၄၉၅၀၇၀၆၉၊ ၀၉-၄၉၅၉၇၀၆၅အမွတ္(၆၇)၊ ထား၀ယ္ကမ္းလမ္း၊ ျမိဳ႕သစ္(၂)ရပ္၊ ျမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊ ျမိတ္ျမိဳ႕။
၆.Nine ဆိုင္ကယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၄၁၀၀၅၉၈၉၊ ၀၉-၄၂၁၄၉၉၉၆၆အမွတ္(၁၁၁)၊ စကား၀ါလမ္း၊ ကန္ေခါင္းရပ္၊ ျမိတ္ျမိဳ႕။

ပုေလာျမိဳ႕

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.Honda ICE ဆိုင္ကယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၇၈၇၂၁၃၉၉၀၊ ၀၉-၂၅၃၄၉၁၁၂၆ခေရပင္လမ္း၊ ၁ရပ္ကြက္၊ ပုေလာျမိဳ႕။

<< နောက်သို့ ရှေ့သို့ >>