လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ား

Electronic2Burmese

မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး

မေကြးၿမိဳ႕

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.မ်ိဳးသိမ္း Battery & Electronic Trading၀၉-၅၃၄၃၀၇၆၊ ၀၆၃-၂၈၂၅၀၊ ၀၉-၇၈၅၃၄၃၀၇၆အမွတ္(၄၃ မွ ၅၀)၊ အထက(၁) လမ္း၊ ရန္ခင္းရပ္ကြက္၊ မေကြးၿမိဳ႕။
၂.ေရႊဧရာ Electronic ၀၆၃-၂၃၆၉၂၊ ၀၆၃-၂၈၅၈၅၁.အမွတ္(၁၀)၊ေစ်းရပ္၊မေကြးျမိဳ႕။

၂.အမွတ္(၃၆-က)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရြာသစ္ပြဲၾကိဳရပ္၊မေကြးၿမိဳ႕။

၃.မင္းဘူး-စကုလမ္းမၾကီး၊မင္းဘူးျမိဳ႕။

၄.အမွတ္(၈)၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ အ.ထ.က(၂)လမ္းေထာင့္၊မေကြးျမိဳ႕။

ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.Zenith Mobile Shop၀၉-၇၉၀၁၇၀၅၁၀၊ ၀၉-၉၇၄၂၀၄၂၀၁၊ ၀၉-၄၀၁၅၆၃၈၈၀၁.ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းၿခံအေနာက္ဘက္၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕။
၂.ျပည္လမ္း၊ေတာင္ျပင္(၂)ရပ္ကြက္၊ပန္ခ်ာမီေက်ာင္းေတာင္ဘက္၊ ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕။
၃.မေကြးလမ္း၊အုန္းေတာ(၁)ရပ္ကြက္၊ MOB ဘဏ္အနီး ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕။
၂.ပုလဲစတိုး၀၆၃-၂၀၅၀၄၂၀၊ ၀၆၃-၂၀၅၀၁၄၄၊ ၂၀၅၀၅၉၀ အမွတ္(၇၇)၊ ရခိုင္ဘုရားၾကီးလမ္း၊ ေရႊအိုး(၂)ရပ္ကြက္၊ေတာင္တြင္းၾကီးၿမိဳ႕။

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး

ပဲခူးၿမိဳ႕

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.ေဇာ္ Electric Goods Trading၀၉ ၉၇၂၈၆၆၈၈၈၊ ၀၉-၄၂၈၁၉၃၉၃၉၊ ၀၉-၇၉၆၉၃၅၀၂၀အမွတ္(၃၇၁)၊ အုန္းပင္တန္းလမ္း၊ ရွင္ေစာပု ရပ္ကြက္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕။

<< နောက်သို့ ရှေ့သို့ >>