လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ား

Electronic3Burmese

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး

ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.Htet Thu Thar Electronic Shop၀၅၃-၃၈၁၆၇၊ ၀၉-၇၈၅၂၈၆၅၂၁၊ ၀၉ ၄၂၃၆၉၉၉၅၀(၁၁)လမ္းႏွင့္တာပြန္လမ္းေထာင့္၊ ေစ်း(၂)ရပ္ကြက္၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕။
၂.DK Mobile Phone & Electronic Shop၀၅၃-၃၈၈၃၈၊ ၀၉-၅၁၁၃၈၄၉၊ ၀၉-၅၃၇၆၅၀၀အေရွ႕လမ္း၊ ေစ်း(၁) ရပ္ကြက္၊ ေပါင္းတည္ျမိဳ႕။

ေတာင္ငူျမိဳ႕

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.Toshiba Electronic Shop၀၉ ၇၉၄၄၂၂၄၄၃၊ ၀၅၄ ၂၅၃၀၈၊ ၀၅၄ ၂၅၃၀၆၊ ၀၉-၉၇၆၁၀၆၀၁၆အမွတ္(၁၆-၂၀၂)၊(၇)လမ္း၊(၁၆) ရပ္ကြက္၊ေတာင္ငူျမိဳ႕။
၂.T Com Computer Sales and Services Shop၀၅၄-၂၃၃၄၁၊ ၀၉-၄၂၂၄၄၄၄၄၁အမွတ္(၁၂၄)၊ ဗိုလ္မွဴး ဖိုးခြန္လမ္း၊ ၇ ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ငူျမိဳ႕။

ဥသွ်စ္ပင္

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.ATT Electronic Trading၀၅၃-၂၃၁၃၊ ၀၉ ၂၅၃၁၉၀၀၈၈၊ ၀၉-၇၉၆၉၃၅၀၂၀အမွတ္(၁၂-က)၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ရတနာပံုရပ္ကြက္၊ဥသွ်စ္ပင္ျမိဳ႔

<< နောက်သို့ ရှေ့သို့ >>