ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား
MotorCyclePage2Burmese

မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး

မင္းလွ

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.ေက်ာက္ဆူး ဆိုင္ကယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၅၃၄၃၈၉၇၊ ၀၉-၇၈၅၃၄၃၈၉၇၊ ၀၉-၄၀၁၅၂၂၆၆၂တာေဘာင္ၾကီးလမ္း၊ ၆ ရပ္ကြက္၊ မင္းလွ။
၂.ေရႊမဟာ ဆိုင္ကယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၇၉၈၂၈၉၀၉၅၊ ၀၉-၄၀၁၅၂၂၈၉၁၊ ၀၆၅-၄၅၆၃၀အမွတ္(၁/၂၂၆)၊ ပိေတာက္လမ္း၊ ၁ ရပ္ကြက္၊
တာေဘာင္ၾကီးလမ္း၊ ၆ ရပ္ကြက္၊ မင္းလွ။

ေတာင္တြင္းၾကီး

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.စံသီရိ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၄၀၁၆၃၈၇၈၈၊ ၀၉-၉၆၆၀၆၆၉၆၆အမွတ္(၁၀၁)၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ ေမာင္းတုိင္(၂)ရပ္၊ ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕။
၂.ပုလဲ စတိုး၀၆၃-၂၀၅၀၄၂၀၊ ၀၆၃-၂၀၅၀၁၄၄၊ ၂၀၅၀၅၉၀အမွတ္(၇၇)၊ ရခိုင္ဘုရားၾကီးလမ္း၊ ေရႊအိုး(၂)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္တြင္းၾကီးၿမိဳ႕။
၃.ေတာ္၀င္ထြန္း ဆိုင္ကယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး၀၉-၄၀၁၆၄၆၉၈၃၊ ၀၉-၉၇၆၆၄၇၈၉၀ၾကိဳးပင္ရြာ၊ စံျပေခ်ာင္းေကာက္ ေက်းရႊာအုပ္စု၊ ဆင္ေပါင္၀ဲ ျမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕။

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး

ပဲခူး

စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.တက္တိုး ဆိုင္ကယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး-အမွတ္(၁၇၃)၊ ဘုရားႀကီးပိုင္း (၁၀) လမ္း၊ဘုရားႀကီးပိုင္း ရပ္ကြက္၊ သနပ္ပင္ ပဲခူးျမိဳ႕။

<< နောက်သို့ ရှေ့သို့ >>