ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းဆိုင္မ်ား
Filter List မႏၲေလး

စဥ္ အမည္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား လိပ္စာ
 ၃.  Sky Kyaw Co.Ltd  ၀၉ ၂၀၀၀၉၆၇၊ ၀၉ ၂၀၁၅၁၃၂၊ ၀၉-၇၉၇၃၅၀၀၁  ၂၆-လမ္း၊ (၆၅_၆၆)လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာဇံျမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးျမိဳ႕။
 ၄.   ေအာင္သိန္းသန္းဝန္ေဆာင္မွုနွင့္ကိုယ္စားလွယ္ကုမၸဏီလီမိတက္  ၀၉-၄၀၂၆၀၉၅၅၁  ၃၅-လမ္း၊ (၅၈_၅၉)လမ္းၾကား၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးျမိဳ႕။
ေနျပည္ေတာ္

စဥ္ အမည္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား လိပ္စာ
 ၁.   ဆနၵဘုန္းျပည့္မိသားစု ကုမၸဏီလီမိတက္  ၀၉-၈၆၃၂၀၉၀၊ ၀၉-၇၉၈၄၀၀၀၄၂၊ ၀၉- ၇၉၈၄၀၀၀၄၃   အမွတ္(၃၀၂၄)၊ မိုးမခ(၃)လမ္း၊ ဇ၀နသိဒၶိရပ္ကြက္၊ ဥတၲရသီရိျမိဳ႔နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။
 ၂.   လယ္သမားဖိုးရာဇာအေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္ ၃  ၀၉-၇၃၄၉၁၀၂၃၊ ၀၆၇-၂၂၇၆၄၊ ၀၉-၄၄၃၄၉၁၀၂၃   အမွတ္(၅၇၈-၅၇၉)၊ ရာဇဌာနီလမ္း၊ ေပါင္းေလာင္း ၃ ရပ္ကြက္၊ ပ်ဥ္းမနား၊ ေနျပည္ေတာ္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
မေကြး

စဥ္ အမည္ ဖုန္းနံပါတ္ လိပ္စာ
 ၁  လယ္သမားဖိုးရာဇာအေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္ ၄  ၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၉၈၊ ၀၉-၃၃၂၃၈၆၈၅၊ ၀၉-၃၃၀၇၇၂၃၃  သစၥာလမ္း၊ ကန္သာရပ္ကြက္၊ မေကြးၿမိဳ႕။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
ျပည္

စဥ္ အမည္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား လိပ္စာ
 ၁.  ေကာင္းေကာင္းကားအေရာင္းစင္တာ  ၀၉ ၅၃၁၂၃၀၆၊ ၀၉-၇၉၆၆၃၆၅၈၄၊ ၀၉ ၇၆၅၃၁၂၃၀၆  အမွတ္(၉၅၉)၊ဘုရင့္ေနာင္လမ္းသစ္၊ ျပည္သာယာရပ္ကြက္၊ ျပည္ၿမိဳ႕။
 ၂.  Lucky Star Motor Car Trading  ၀၅၃-၂၇၂၁၆၊ ၀၉-၅၀၇၇၀၇၉၊ ၀၉-၃၁၄၄၆၄၇၄  အမွတ္ (၂၈၅၊ ၂၁၀)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ႐ြာဘဲရပ္ကြက္၊ ျပည္ၿမိဳ႕။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး
ဟသၤာတျမိဳ႕

စဥ္ အမည္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား လိပ္စာ
 ၁.  Suzuki AIG Motor.  ၀၄၄-၂၂၀၆၁၊ ၀၄၄-၂၂၇၃၇၊ ၀၉-၈၅၈၀၃၈၅၊ ၀၉-၅၂၀၁၅၉၇၊ ၀၉-၄၉၇၄၇၁၈၈  အမွတ္(၁၂၆)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ လက္သမားရပ္၊ ဟသၤာတျမိဳ ႔ ။


တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
ျမိတ္

စဥ္ အမည္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား လိပ္စာ
 ၁.   စြယ္ေတာ္ရြက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုကုမၸဏီလီမိတက္   ၀၉-၇၃၀၈၁၆၉၆၊ ၀၉-၂၅၄၂၅၄၉၉၇၊ ၀၉-၅၆၄၁၆၁၆  အမွတ္(၄/ဂ)၊ ခေရမြန္အိမ္ရာ၊ သာေကတရပ္ကြက္၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕။

<<