မော်တော်ကား

ေမာ္ေတာ္ကားေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းဆိုင္မ်ား
Filter List

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ရန္ကုန္


စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္မ်ားလိပ္စာ
၁. ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးဗဟို ကုမၸဏီလီမိတက္၀၁-၅၀၃၈၂၈၊ ၀၁-၅၀၃၈၆၄၊ ၀၉-၇၃၅၀၀၃၃၁၊ ၀၉-၇၃၅၀၀၃၃၂၊ ၀၉-၇၃၅၀၀၃၃၃အမွတ္ (၁၂/က)၊ ေခမာလမ္း၊ သီရိေခမာရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
၂. ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးဗဟို ကုမၸဏီလီမိတက္၀၉၄၂၀၂၂၁၀၄၈၊ ၀၉၄၅၀၅၈၅၁၁၁တိုက္အမွတ္(၂/၄)၊ အခန္း(၂/က)၊ ရွင္ေစာပုဘုရားလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
၃. ဦးသမာဓိအင္တာေနရွင္နယ္ ကုမၸဏီလီမိတက္၀၁-၅၆၅၉၅၃၊ ၀၁-၈၅၅၁၄၁၃၊ ၀၁-၃၉၄၆၃၂၊ ၀၁-၃၇၈၄၅၁အမွတ္(၃၃/က)၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
၄. ဦးသမာဓိအင္တာေနရွင္နယ္ ကုမၸဏီလီမိတက္၀၁-၅၆၅၉၅၃၊ ၀၁-၈၅၅၁၄၁၃၊ ၀၁-၃၉၄၆၃၂၊ ၀၁-၃၇၈၄၅၁အမွတ္(၈၁/၈၂)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမၾကီး၊ လႈိင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
၅.ေတာင္သာယာဥ္အပိုပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈကုမၸဏီလီမိတက္ ၀၁ ၆၄၂၀၉၅၊ ၆၁၁၂၀၀၊ ၀၉ ၅၁၇၇၀၁၇၊ ၀၉ ၅၁၃၁၄၆၈၊ ၀၉ ၇၈၅၁၃၁၄၆၈အမွတ္(၅၁)၊ ၁၃၆(ေအ)၊ ပတၲျမားလမ္း၊ သာဓုကန္စက္မႈဇုန္၊ ေ႐ႊျပည္သာျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
၆.လယ္သမားဖိုးရာဇာအေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီလီမိတက္ ၁၀၉-၃၁၅၈၉၆၄၃၊ ၀၉-၈၅၁၆၀၇၈အမွတ္(၁၈)၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ ေက်ာက္ကုန္း၊ ၁၄ ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
၇.လယ္သမားဖိုးရာဇာအေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီလီမိတက္ ၂၀၁-၆၆၁၅၈၈၊ ၀၉-၇၃၂၅၂၄၃၈အမွတ္(၁၉)၊ ျပည္လမ္း၊ (၉) မိုင္၊ Ocean စင္တာအေရွ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
၈.လယ္သမားဖိုးရာဇာအေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီလီမိတက္ ၃၀၉၄၂၃၈၇၅၃၇၀အမွတ္(၄၄၀)၊ ေ၀ဇယႏၲာလမ္း ႏွင့္ သစၥာလမ္းေထာင့္၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။
၉. ေအးမိသားစု ကုမၸဏီလီမိတက္၀၁-၅၅၅၀၂၀၊ ၀၁-၅၅၅၄၄၁တိုက္(၉၂)-(က၊ဂ၊ဃ)၊ ကုကၠိဳင္း၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ အ၀ိုင္း၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
၁၀.ေအာင္သိန္းသန္းဝန္ေဆာင္မွုနွင့္ကိုယ္စားလွယ္ ကုမၸဏီလီမိတက္၀၉-၇၃၀၁၂၇၃၇၊ ၀၁-၈၅၅၁၃၁၇အမွတ္(ဃ/၁၅၆)၊ ေလးေဒါင့္ကန္လမ္း၊ ဇ၀နစင္တာအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
၁၁.ေအာင္သိန္းသန္းဝန္ေဆာင္မွုနွင့္ကိုယ္စားလွယ္ ကုမၸဏီလီမိတက္ ၂၀၉-၇၃၁၂၇၃၇၊ ၀၁-၈၅၅၁၃၁၇အမွတ္ (၁၄)၊ န၀ေဒးအိမ္ရာ၊ ရန္ကုန္-ပုသိမ္ကားလမ္းမႀကီး၊ လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
၁၂. ၉၉၉ က ်ား ေမာ္ေတာ္ကား ကုမၸဏီလီမိတက္ ၀၉-၇၃၀၃၆၉၉၉၊ ၀၉-၇၃၁၈၈၈၈၅၊ ၀၁-၅၅၇၆၀၀အမွတ္(၁)၊ ၀ဂၤဘာလမ္း၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
၁၃.Super Seven Stars ကုမၸဏီလီမိတက္၀၉-၉၇၇၃၃၃၉၉၉အမွတ္(၂၂-ခ ၊ ၂၃-က)၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ရန္ကင္းျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
၁၄.ေဖာ္ျမဴလာ ဝမ္း ကုမၸဏီ လီမိတက္၀၉၅၀၄၀၉၉၂၊ ၀၉၇၉၅၄၀၄၇၇၀အမွတ္C-12(A+B)၊ ျမရတနာလမ္း၊ (၉) ရပ္ကြက္၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

မႏၲေလး


NoNameContact No:Address
၁.N.N.W ကားအေရာင္းစင္တာ၀၉-၉၁၀၀၁၁၃၃၊ ၀၉-၇၉၉၉၉၁၁၃၃၊ ၀၉ ၂၀၀၁၁၃၃(၂၆)လမ္း၊(၆၃×၆၄)လမ္းၾကား၊ေဒါနဘြားရပ္ ၊ေအာင္ေျမသာဇံျမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
၂.မန္းေမတၱာ Trading Co., Ltd၀၂ ၇၁၆၇၅၊ ၀၉ ၇၇၇၇၃၇၁၊၀၉ ၂၀၆၃၇၇၃အခန္း(၂)၊ ၃၀ လမ္း၊ ၇၇×၇၈လမ္း၊ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳနယ္၊ မႏၲေလးျမိဳ႕။
ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမ၊ ၇၈လမ္း ဆင္ျဖဴကန္ ေဂါက္ကြင္းအနီး၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
၃.ေအာင္သိန္းသန္းဝန္ေဆာင္မွုနွင့္ကိုယ္စားလွယ္ ကုမၸဏီလီမိတက္၀၉၄၀၂၆၀၉၅၅၁အမွတ္(၅၆၅)၊ ၈၄လမ္း၊ ၃၂×၃၃ၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

ေနျပည္ေတာ္


စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္မ်ားလိပ္စာ
၁.ေနျပည္ေတာ္ ေတာ္၀င္မင္းသမီး ကုမၸဏီလီမိတက္၀၉ ၂၅၇၅၇၇၃၁၇၊ ၀၉ ၃၁၂၃၆၁၀၆အမွတ္(၃၀၇၉)၊ ရာဇဌာနီလမ္း၊ ေဘာဂ၀တီရပ္၊ ေနျပည္ေတာ္။
၂.လယ္သမားဖိုးရာဇာအေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီလီမိတက္၀၉၇၃၄၉၁၀၂၃အမွတ္(၅၈၇)၊ ရာဇဌာနီလမ္းမႀကီး၊ ေပါင္းေလာင္း(၃)ရပ္ကြက္၊ ပ်ဥ္းမနား၊ ေနျပည္ေတာ္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

မေကြး


စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္လိပ္စာ
၁.လယ္သမားဖိုးရာဇာအေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီလီမိတက္ ၄၀၉-၄၂၁၀၃၅၉၉၈၊ ၀၉-၃၃၂၃၈၆၈၅၊ ၀၉-၃၃၀၇၇၂၃၃သစၥာလမ္း၊ ကန္သာရပ္ကြက္၊ မေကြးၿမိဳ႕။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ျပည္


စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္မ်ားလိပ္စာ
၁. ေကာင္းေကာင္းကား အေရာင္းစင္တာ၀၉ ၅၃၁၂၃၀၆၊ ၀၉-၇၉၆၆၃၆၅၈၄၊ ၀၉ ၇၆၅၃၁၂၃၀၆အမွတ္(၉၅၉)၊ဘုရင့္ေနာင္လမ္းသစ္၊ ျပည္သာယာရပ္ကြက္၊ ျပည္ၿမိဳ႕။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး

ဟသၤာတ


စဥ္အမည္ဖုန္းနံပါတ္မ်ားလိပ္စာ
၁.Suzuki AIG ေမာ္ေတာ္ကားေရာင္းဝယ္ေရး၀၄၄-၂၂၀၆၁၊ ၀၄၄-၂၂၇၃၇၊ ၀၉-၈၅၈၀၃၈၅၊ ၀၉-၅၂၀၁၅၉၇၊ ၀၉-၄၉၇၄၇၁၈၈အမွတ္(၁၂၆)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ လက္သမားရပ္၊ ဟသၤာတျမိဳ ႔ ။