ကုမၸဏီအေျကာင္း


အိုရီရင္တယ္(လ္)လီစင္ကုမၸဏီသည္

 ျမန္မာအေရွ႔တိုင္းဘဏ္လီမိတက္၏ရုံး

ခြဲတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

ဗဟိုဘဏ္မွဌား၀ယ္စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ခြင့္

လိုင္စင္ကို ပထမဆံုးလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့

ေသာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ကာ ၁၉၉၄ ခုနွစ္

မွစတင္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

အမ်ဳိးစံုေသာပစၥည္းမ်ားအား သင့္တင့္

ေသာ အတိုးနွုန္းမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ကာလအ

ပိုင္းအျခားတစ္ခုအတြင္း ေပးေခ်၀ယ္ယူ

နို္င္ေသာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

Company Profile


ယခုလက္ရွိအဌားခ်စနစ္ျပဳလုပ္ေနေသာ 

၀န္ေဆာင္မွုမ်ား

  • ေမာ္ေတာ္ကား
  • ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္
  • လယ္ယာသုံးစက္ပစၥည္း
  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း
  • လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္း
  • အိမ္ရာကုမၸဏီအမည္ အိုရီရင္တယ္(လ္)လီစင္ကုမၸဏီလီမိတက္
ဥကၠဌ ေဒၚၾကည္ၾကည္သန္း
ရုံးခ်ဳပ္ အမွတ္ ၃၇ ၊ လသာလမ္း၊ လသာျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ ၊ ျမန္မာ။
စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ေန့ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ၊ ၁၉၉၅
ရုံးခြဲမ်ား ၃၀